Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

WordPress kreiranje veb aplikacija

WordPress kreiranje veb aplikacija

Popust cena: 1710 rsd

Smashing WordPress više od bloga, prevod 3. izdanja

Smashing WordPress više od bloga, prevod 3. izdanja

Popust cena: 1160 rsd

Pogled na naš informator iz 2002. godine

"Kompjuter biblioteka" ^a~ak
- Mi imamo knjigu za Vas -
Informator:  14.01.2003. godine
Broj: 01

****************************************************************************
Posetite nas u predstavni{tvu u Beogradu, na Slaviji u Deligradskoj 7.
Telefoni: 011-646-613 i 682-506
Radno vreme: 9-17 ~asova, svakog dana, sem subote i nedelje.

Popust 20% na sva izdanja i 50% popusta na izdanja u pretplati.

Sadr`aj:


      1. Najnovije izdanje

      2. Do sada iza{le knjige u 2002./2003. godini****************************************************************************

1. Najnovije izdanje:

Knjiga: Nau~ite ASP.NET za 24 ~asa

Edicija: za 24 ~asa

Broj knjige: 212

Autor: Joe Martin Brett Tomason

Strana: XX + 460

Izdava~ originala: Sams Publishing

Korisni~ki nivo: po~etni - srednji

ISBN: 86-7310-223-5

Prodajna cena: 850.00 dinara

Cena sa popustom: 680.00 dinata

PTT tro{kovi slanja: 100.00 dinara

Osnovno o seriji: Kada imate vremena samo za odgovore - 24 proverene jedno~asovne lekcije

Osnovno o knjizi:

Nau~ite kako da…

-           podesite okru`enje za pokretanje ASP.NET-a

-           implementirate mogu}nosti elektronske po{te u web aplikacijama

-           upravljate informacijama o stanju ASP.NET aplikacija

-           koristite .NET klase za rad sa fajlovima i direktorijumima

-           testirate i upravljate stanjima gre{aka

-           pristupate podacima pomo}u ASP.NET-a i ADO.NET-a

-           uklju~ite web servise u aplikacije

Joe Martin se bavi razvojem klijent-server, klijentskih i aplikacija baziranih na Webu vi{e od 10 godina. Trenutno radi kao stariji softverski in`enjer u NetIQ Corporation. NetIQ je vode}i provajder informacionih re{enja za elektronsko poslovanje, za sve komponente organizacione infrastrukture elektronskog poslovanja – od back-end servera, mre`a i direktorijuma do front-end web servera i aplikacija. Njegova ekspertiza pokriva veliki broj Microsoftovih razvojnih tehnologija, uklju~uju}i Visual Basic, Visual C++, ASP, IIS, MTS, Access i SQL Server.

Osnovno o autorima:

Brett Tomson je partner i programer u OSIRIS interactive, kompaniji za usluge u oblasti digitalnih medija koja je specijalizovana za razvoj web aplikacija, web hosting, multimedije, grafi~ki dizajn, trening i konsalting. Njegov portfolio uklju~uje web aplikacije, dizajnirane i razvijene za kompanije u rasponu od malih preduze}a do multinacionalnih korporacija. Brett ima veliko iskustvo u pravljenju aplikacija sa ASP-om, JavaScriptom, dinami~kim HTML-om, COM+-om, Microsoft SQL Serverom i Oracleom. Mo`ete mu pisati na adresu brett.tomson@osirisinteractive.com.

Preuzmite izvorni kod za ovu knjigu na www.kombib.rs

Izdava~ originala: www.samspublishing.com

Kratak sadr`aj:

Uvod 1

Deo I Postavljanje pozornice za ASP.NET

1 Po~etak rada sa ASP.NET-om

2 Predstavljanje Internet Information Services-a

3 Uvod u Visual Basic.NET

4 Upotreba ASP.NET-a


Deo II Sastavljanje ASP.NET strane

5 Sintaksa ASP.NET strane

6 Kreiranje korisni~kog interfejsa pomo}u ASP.NET web formi

7 Serverske kontrole web formi

8 Validacija web formi


Deo III Razmatranje ASP.NET aplikacija

9 ASP.NET web aplikacije

10 Sigurnost

11 Uklju~ivanje e-maila u aplikacije

12 ~itanje i pisanje fajlova na web serveru

13 Obrada gre{aka

14 Otklanjanje gre{aka iz ASP.NET aplikacija


Deo IV Snabdevanje aplikacije podacima

15 Kori{}enje baza podataka

16 ~itanje iz tabela baze podataka

17 Dodavanje, a`uriranje i brisanje zapisa baze podataka

18 Ispitivanje ADO.NET seta podataka

19 Uskladi{tene procedure i funkcije

20 Kori{}enje naprednih tehnika baze podataka


Deo V Pro{irivanje ASP.NET-a

21 Web servisi

22 Konfiguracija, lokalizacija i isporuka

23 Optimizovanje i pra}enje performansi ASP.NET aplikacija

24 Web radionica


Indeks


Preuzmite poglavlje u .pdf formatu: http://www.kombib.rs/knjige/beta/212-ASP.netPromotivnicas01.zip


****************************************************************************


2. Do sada iza{lo iz {tampe:

Knjige iza{le iz {tampe u 2003. godini:


1. ASP .NET, nau~ite za 24 ~asa


Knjige iza{le iz {tampe u 2002. godini:

72. Java 2 J2SE  Majstor, 27.12.2002.

71. Kylix  Razvoj Linux aplikacija, 26.12.2002.

70. Rutiranje, nau~ite za 24 ~asa, 25.12.2002.

69. Macromedia Dreamwaver MX, nau~ite za 24 ~asa, 13.12.2002.

68. Architectural Desktop 3.3 majstor, 09.12.2002.

67. Menad`ment informacioni sistemi, 04.12.2002.

66. Visual Basic .NET programiranje baza podataka, 28.11.2002.

64. Office XP u praksi, 25.11.2002.

63. PC Hardver 25.10.2002.

62. Flash MX nau~ite za 24 ~asa 22.10.2002.

61. Kompjuter po mojoj meri, 21.10.2002.

60. Interaktivno modeliranje u praksi 15.10.2002.

59. Oracle Jdeveloper 3, Majstor, 14.10.2002.

58. D`epni komjuterski re~nik - VI izdanje, 11.10.2002.

57. AutoCAD 2002 za in`enjere ma{instva 08.10.2002.

56. SQL SERVER 2000 - Kompletan priru~nik, 30.09.2002.

55. Sigurnost na mre`i - Detaljan izvornik II izdanje 20.09.2002.

54. Majstor za Autodesk Inventor 18.09.2002.

53. Majstor QuarkXPress 5 - Mastor za 16.09.2002.

52. Windows XP Home Edition 06.09.2002.

51. Oracle 9i DBA Priru~nik 03.09.2002.

50. Delphi/Kylix Programiranje baza podataka 26.08.2002.

49. CISCO - Osnove 15.08.2002.

48. AutoCAD 2002 - Osnove 05.08.2002.

47. Nau~ite C# za 24 sata 31.07.2002.

46. Nau~ite MySQL za 24 ~asa 29.07.2002.

45. Nau~ite Adobe Illustrator 10 za 24 ~asa 24.07.2002.

44. C++ za Linux za 21 dan 17.06.2002.

43. Umre`avanje u ku}i, u malim i srednjim preduze}ima II izdanje 16.07.2002.

42. Visual Basic .NET - majstor 11.07.2002.

41. Linux programiranje - Osnove II izdanje 10.07.2002.

40. Unutar Pro/ENGINEERa 2001 II izdanje 04.07.2002.

39. Windows XP Professional Do kraja II izdanje 01.07.2002.

38. Windows 2000 Professional II izdanje 24.06.2002.

37. VBA 6 - Detaljan izvornik - II izdanje 18.06.2002.

36. Majstor za ACCESS 2002 VBA 13.06.2002.

35. Excel 2002 Majstor za... 12.06.2002.

34. Microsoft Visio 2002 - Osnove 07.06.2002.

33. Administriranje mre`e - Detaljan izvornik II izdanje 03.06.2002.

32. Windows XP Pri ruci 28.05.2002. R

31. Office XP - Majstor za 20.05.2002.

30. Windows 98 Do kraja II izdanje 15.05.2002.

29. Office XP - Brzo i lako 14.05.2002.

28. Flash 5 u praksi 13.05.2002.

27. Windows 2000 Professional - Do kraja II izdanje 09.05.2002.

26. Access 2002 - Brzo i lako 08.05.2002.

25. Majstor za AutoCAD 2002 29.04.2002.

24. D`epni kompjuterski re~nik 24.04.2002. R

23. Multimedija - Majstor za 23.04.2002.

22. Office 2000 III izdanje - Brzo i lako 22.04.2002.

21. Visual C++ 6 - nau~ite za 21 dan 19.04.2002.

20. Project 2000 II izdanje - Detaljan izvornik 11.04.2002

19. Word 2002 - Brzo i lako 10.04.2002.

18. Re{avanje problema, popravka i nadgradnja PC-a II izdanje 10.04.2002.

17. C++ - Nau~ite za 21 dan - izdanje VI 09.04.2002.

16. Windows XP Professional - Do kraja 29.03.2002. R

15. Excel 2002 Brzo i lako 26.03.2002.

14. Unutar Pro/ENGINEER-a 2001 Majstor za... 18.03.2002. R

13. TCP/IP Nau~ite za 21 dan - iv izdanje 15.03.2002.

12. Visual Basic 6 - nau~ite programiranje baza podataka - iv izdanje 13.03.2002.

11. Osnove objektnog modeliranja UML 03.03.2002. R

10. PC Potpun brzi vodi~ II izdanje 27.02.2002

9. HTML 4.0 Potpun brzi vodi~ II izdanje 27.02.2002

8. Dreamweaver UltraDev 4 - Osnove 18.02.2002.

7. Debagovanje Java 11.02.2002.

6. Internet Potpun brzi vodi~ - Peto izdanje 04.02.2002.

5. PHP 4 - Osnove 31.01.2002.

4. FrontPage 2002 - Osnove 29.01.2002.

3. AutoCAD 2000 - Osnove - III izdanje 23.01.2002 R

2. CorelDRAW 10 Slu`beni vodi~ - Drugo izdanje 14.01.2002. R

1. SQL Server 2000 Vodi~ za programere - Majstor za.. 09.01.2002.

"KOMPJUTER BIBLIOTEKA", VLADANA [I]EVI]A 19, 32000 ^A^AK
Direktor i glavni urednik: Mihailo [olaji}
@iro ra~un: 41300-603-4-4002603
TEL: 032-320-140, FAX: 032-232-322
E-MAIL: kombib@eunet.yu i kombib@infosky.net
INTERNET: www.kombib.rs
Predstavni{tvo Beograd, Deligradska 7, 11000 Beograd
Tel: 011-646-613, Fax: 011-682-506

************************************************************************* 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272