Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Dvojezični slikovni rečnik: rusko-srpski

Dvojezični slikovni rečnik: rusko-srpski

Dvojezični slikovni rečnik: englesko-srpski

Dvojezični slikovni rečnik: englesko-srpski

Baterije - rečnik pojmova

AB5
Legura metala (na primer LaNi5) koja ima mogućnost reverzibilne reakcije apsorbovanja i emitovanja vodonika u toku punjenja i pražnjenja baterije, repsektivno. Ovo je najpopularnija elektroda koja se upotrebljava kod nikl-metal hidridnih baterija.

Absorption (Apsorpcija)
Prihvatanje ili zadržavanje jednog mateirjala od strane drugog materijala putem hemijske ili molekularne akcije.

Alkaline  (Alkalna baterija)
Primarna baterija (koja se ne puni) koja se često upotrebljava u slučajevima da je neophodna jaka struja u dužem vremenskom periodu (odnosno, kod CD plejera, radio aparata, itd.). Alkalne baterije mogu da pruže 50-100% više ukupne energije od konvencionalnih Karbon/Zink baterija istih dimenzija, u čemu i leži njihova velika popularnost kod potrošača.

Alloy (Legura)
Mešavina nekoliko metala ili netala i nemetala.

Alternator
Tip generatora koji se koristi u amtommobilima za generisanje električne struje.

Ambient Humidity (Ambijantalna vlažnost)
Prosečna vlažnost u okruženju.

Ambient Temperature (Ambijentalna temperatura)
Prosečna temperatura u okruženju.

Ampere-Hour Capacity (Kapacitet u amper-časovima)
Količina elektriciteta koja se meri u amerp-časovima (Ah) koje može da generiše jedna ćelija ili baterija pod definisanim uslovima.

Anode  (Anoda)
Elektroda je elektrohemijska ćelija u kojoj se vrši oksidacija. Za vreme pražnjenja, negativna elektroda ćelije je anoda. Za vreme punjenja pozitivna elektroda je anoda.

Battery or Pack (Baterija ili paket)
Dve ili više elektrohemijske ćelije, električno međusobno povezane u odgovarajućoj rednoj ili paralelnoj vezi, čime obezbeđuju zahtevani rani napon i jačinu struje. Obično se pod baterijom podrazumeva i pojedinačna ćelija.

Bobbin (Kalem)
Cilindrična ćelija projektovana za korišćenje kao unutrašnja cilindrična elektroda i spoljašnja elektroda uređena kao džep unutar kontejnera ćelije.

C-Rate, pogledati i Hourly Rate (Struja punjenja/pražnjenja)
Jačina struje, u amperima, iztražena kao umnožak procenjenog kapaciteta. Na primer, C/10 struja pražnjenja baterije izražena kao 1.5 Ah znači: 1.5 AH/I 0 = 150 mA (Kapacitet ćelije nije isti za slučajeve različitih struja pražnjenja, i obično se povećava kada se struja pražnjenja smanjuje.)

Capacity (Kapacitet)
Ukupan broj amper-časova ili vat-časova koji se mogu postići iz pune ćelije ili bateijr pod definisanim uslovima pražnjenja.

Capacity Offset (Ofset kapaciteta)
Korakcioni faktor koji se primenjuje na procenu baterije ukoliko se pražnjenje obavlja pod drugačijim strujama pražnjenja, od one za koju je procenjena.

Capacity Retention, Charge Retention (Zadržavanje kapaciteta)
Deo punog kapaciteta kojim raspolaže baterija pod definisanim uslovima pražnjenja, nakon što se ne upotrebljava neko vreme.

Carbon/Zinc (Karbon/Cink baterija)
Primarna baterija (koja se ne može dopunjavati) koja se upotrebljava kod manjih potrošača (odnosno kod satova, kalkulatora, otvarača vrata na garažama, i drugo). Raspoložive u istoj veličini kao i alkalne i magnezijum-dioksidne baterije ((“AA”, “AAA”, 9 volti blok, “C”, “D”), Karbon/Cink baterije su jedne od najčešće upotrebljavanih baterija zbog niske cene i dobre pouzdanosti.

Cathode (Katoda)
Elektroda u elektrohemijskoj ćeliji u kojoj se odvija redukcija. Za vreme pražnjenja pozitivna elektroda ćelije je katoda. Za vreme punjenja baterije koja ima mogućnost za to, negativna elektroda je katoda.

Cell (Ćelija)
Osnovna elektrohemijska jedinica koja se upotrbljava za generisanje ili čuvane električne energije.

Cell Mismatch (Loše spajanje ćelija)
Ćelije u pateriji koje sadrže drugačije kapacitete i naponske nivoe.

Cell Reversal (Inverzni polaritet ćelije)
Jače ćelije u bateriji (nekoliko ćelija povezanih na red) uzrokuje napon inveznog polariteta prema slabijim ćelijama za vreme dubinskog pražnjenja.

Charge (Punjenje)
Konverzija električne energije, obezbeđena u formi električne struje iz spoljašnjeg izvora, kojom se obnavlja hemijska energija u ćeliji ili bateriji.

Charge Control (Kontrola punjenja)
Tehnika efektivnog praćenja procesa punjenja baterija koje se mogu više puta puniti.

Closed-circuit Voltage, CCV (Napon zatvorenog kola)
Potencijal ili napon baterije kada se prazni ili puni.

Condition (Priprema)
Proces koji upotrebljava niz punjenja i pražnjenja baterije kako bi se obezbedile njene optimalne performanse.

Constant Current (Konstrantna struja)
Režim pražnjenja baterije kod koga se struja upotrebljavana u procesu pražnjenja ne menja.

Constant Power (Konstantna snaga)
Režim pražnjenja baterije kod koga se struja upotrebljavana u procesu pražnjenja postepeno povećava sa smanjenjem napona baterije.

Constant Resistance (Konstantna otpornost)
Režim pražnjenja baterije kod koga se otpornost opterećenja održava konstantnim u toku pražnjenja.

Continuous Test (Neprekidni test)
Test u kome se baterija prazni do određenog nivoa napona bez prekida.

Coulomb (Kulon)
Količina elektriciteta koji se prosleđuje strujom od jednog ampera u toku jedne sekunde.

Current Collector (Strujni kolektor)
Inertna struktura visoke električne provodnosti koja se upotrebljava za generisanje struje od ili ka elektrodi za vreme pražnjenja ili punjenja, repspektivno.

Current Density (Gustina struje)
Struja po jedinici aktivne površine elektrode.

Current Drain (Odlazna struja)
Struja koja se prosleđuje sa baterije u toku njenog poražnjenja.

Current Limiting Chargers (Punjači koji ograničavaju struju punjenja)
Punjač koji puni konstantnom strujom za vreme procesa punjenja, ali omogućava da napon varira (obično kod NiCd i NiMh punjača).

Cutoff Voltage  (Napon prekida)
Napon baterije na kome se prekida punjenje. Ovaj napon definiše proizvođač baterije i u opštem slučaju je funkcija brzine pražnjenja.

Cycle (Ciklus)
Sekvenca u toku koje se napunjena baterija isprazni i ponovo napuni.

Cycle Life (Životni ciklus)
Broj ciklusa pod definisanim uslovima za oređenu bateriju pre nego što prestane da ispunjava definisani kriterijum kada je reč o performansama.

Cylindrical Cell (Cilindrična ćelija)
Pozitivne ili negativne ploče koje su obmotane i postavljene u cilindrični kontejner (suprotno od dizajna u kome su ploče postavljene u prizmatičnu ćeliju).

Depth of Discharge (Dubina pražnjenja)
Odnos kvantiteta elektriciteta (obično u amper-časovima) koju emituje baterija u odnosu na procenjeni kapacitet.

Desorption (Desorpcija)
Suprotno od apsorpcije, gde se materijal zadržava od strane medijuma ili se drugi materijal emituje.

Direct Current (Jednosmerna struja)
Električna struja koja teče samo u jednom smeru. Baterije generišu jednosmernu struju jer struja teče od negativnog do pozitivnog izvora.

Discharge (Pražnjenje)
Pretvaranje hemijske energije baterije u električnu energiju, i trošenje električne energije na opterećenju.

Discharge Rate (Brzina pražnjenja)
Brzina, obično izražena u amperima, na kojoj se električna struja preuzima iz baterije.

Drain (struja pražnjenja)
Struja koja se prosleđuje iz baterije za vreme pražnjenja.

Dry Cell (Suva ćelija)
Ćelija sa nepokretnim elektrolitom. Pojam "suva ćelija" se često upotrebljava za opis Leklanšeove ćelije (elementa).

Dumb Battery (Lažna baterija)
Skup pravih bateirja bez unutrašnjih kola koja omogućavaju komuniciranje između baterije i korisnika.

Duty Cycle (Ciklus rada)
Operativni režim baterije koji uključuje faktore kao što su brzine punjenja i pražnjenja, dubina pražnjenja, trajanje ciklusa, kao i vremensko trajanje režima u kome baterija može da se ne upotrebljava.

E-Rate (E-brzina)
Snaga pražnjenja ili punjenja, u vatima, izražena kao umnožak procenjenog kapaciteta ćelije ili baterije koja je izražena u vat-časovima. Na primer, E/10 odnos za ćeliju ili bateriju procenjenu na 17.3 vat-časa iznosi 1.73 vata. (Ovo je slično sa metodom za izračunavanje C-brzine).

Electric Current (Električna struja)
Kretanje elektrona duž provodnika.

Electrochemical Equivalent (Elektrohemijski ekvivalent)
Masa supstance koja e taloži na elektrodi u slučaju da je količina elektriciteta koji se prosleđuje iznosi jedan kulon.

Electrode (Elektroda)
Mesto, oblast ili lokacija na kojoj se izvode elektrohemijski procesi.

Electrolyte (Elektrolit)
Medijum koji obezbeđuje mehanizam transporta jona između pozitivne i negativne elektrode ćelije.

Electron (Elektron)
Negativno naelektrisana čestica koja se kreće oko jezgra atoma.

End Voltage Cutoff (Konačna vrednost napona pražnjenja)
Predefinisana vrednost napona na kojoj se pražnjenje (ili punjenje, ako e reč o konačnoj vrednosti napona punjenja) baterije može smatrati završenim.

Energy (Energija)
Izlazna sposobnost ćelije ili baterije, obično izražena u vat-časovima.

Energy Density (Gustina energije)
Odnos energije koja je raspoloživa iz baterije sa njenom zapreminom (Wh/L) ili masom (Wh/kg).

Fast Charge (Brzo punjenje)
Tipično brzo punjenje za NiCd baterije iznosi 1 do 3 sata. Brzi punjači detektuju stanje baterije i prelaze na polagano punjenje nakon što baterija dostigne maksimalnu vrednost punjenja.

Float (Rezerva)
Upotreba baterija u kojima se one pune po potrebi tako da budu spremne za korišćenje u slučaju da je primarno napajanje otkaže. Naziva se i dodatno napajanje ili bekap napajanje.

Float Charge (Plivajuće punjenje)
Slično laganom punjenju. Kompenzacija samostalnog pražnjenja SLA baterije.

Forced Discharge (Stimulisano pražnjenje)
Pražnjenje ćelije u bateriji, pomoću drugih ćelija ili spoljašnjeg izvora energije, ispod nula volti do inverznog napona.

Fuse (Osigurač)
Uređaj koji se koristi za isključivanje električne energije u neregularnim uslovima.

Gassing (Emitovanje gasa)
Generisanje gasa sa jedne ili više elektroda u ćeliji. Emitovanj gasa je obično rezultat lokalne akcije (samopražnjenja) ili elektrolize vode u elektrolitu za vreme punjenja. 

Generator
Uređja koji generiše eleketričnu struju putem magnetizma.

Gravimetric Energy (Gravimetrijska energija)
Odnos energije koja izlazi iz ćelije ili baterije u odnosu na njenu težinu (Wh/kg). Ovaj pojam se upotrebljava kao sinonim za specifičnu energiju.

Ground (Masa)
Veza za zemlju ili neki provodnik koji se nalazi na površini zemlje.

Hazardous Waste (Opasni otpad)
Optad koji je definisan kao "opasan" (odnosno, potencijalno opasan po okruženje) od strane vlade.

Herc (Hz)
Standardna jedinica za frekvenciju. Frekvencija od jednog ciklusa u jednoj sekundi predstavlja jedan herc.

Hourly Rate (Brzina pražnjenja na sat)
Brzina pražnjenja baterije, izražena u amperima, pri čemu će baterija pružiti definisani broj časova ispravnog rada za dati pad napona.

Hydrometer (Hidrometar)
Uređaj koji se upotrebljava za merenje specifične težine elektrolita u ćeliji.

Impedance Intermittent Test (Test naizmenične impedanse)
Primenjuje se na unutrašnju rezistansu baterije tako što se baterija periodično prazni i puni i odmara prema definisanom režimu pražnjenja.

Internal Impedance (Unutrašnja impedansa)
Otpor koji pruža element kola (ćelija ili baterija) prlikom protoka naizmenične struje konkretne frekvencije kao rezultat, otpornosti, indikutivnosti i kapacitivnosti.

Internal Resistance, IR (Unutrašnja otpronost)
Optprnost koja je definisana elementom kola u toku protoka jednosmerne struje. U ćeliji, unutrašnja otpornost je suma jonske i elektronske otpornosti komponenti ćelije.

IR Drop (Pad napona na unutrašnjoj optornosti)
Pad napona vezan za električnu optoronost (R) baterije ili protok struje. Pad napona je proizvod struje (u amperima) i otpornosti (u omima).

Limiting Current (Ograničavajuća struja)
Maksimalna vrednost struje pod kojom će konkretna baterija da se ponaša na pravi način u toku nerpekidnog opterećenja. Brzina je zasnovana na bilo kojoj vrednosti struje koja redukuje napon na 1.1 volt.

Lithium Ion, Li Ion (Litijum jonske baterije)
Jedna od novijih tehnologija za baterije koje se mogu više puta puniti. Ove baterije mogu da pruže preko 40% veći kapacitet od NiCd baterija istih dimenzija i jedne su od najlakših punjivih baterija danas. Litijum jonske baterije su baterije koje se koriste u prenosnim računarima, bežičnim telefonima i mnogim modelima kamkordera. Oni su takođe i jedna od najskupljih tehnologija punjivih baterija.

Lead Acid (Olovne baterije)
Još uvek najpopularniji tip baterija koji se danas koristi, pre svega u automobilskoj industriji, iako ima i veliki broj drugih primena. Nejna prednost je niska cena, veliki napon po ćeliji i dug radni vek. Nedostaci su slabe temperaturne karakteristike, velika težina, i nepostojanost prilikom dužeg držanja van radnog ciklusa. Slični tipovi baterija su: Absorbent Glass Matt (AGM) Gel/Gel Cell Sealed Lead Acid

Lithium (Litijum)
Primarna baterija (nepunjiva) koja je brzo postala uobičajna kod elektronskog projektovanja, posebno u potrošačkoj elektronici, prenosnoj opremi i stalnoj memoriji zbog svojih malih dimenzija, dugog radnog veka i malih troškova izrade kao primarnih zahteva. Litijumske baterije imaju dobre temperaturne performanse i mogu se čuvati 5-10 godina bez korišćenja.

Load Current (Struja opterećenja)
Struja pražnjenja koju obezbeđuje baterija, ili koju od baterije dobija uređaj koji se napaja.

Manganese Dioxide (Mangan dioksid)
Primanrna (nepunjiva) baterija slična alkalnim baterijama, ianko nije dovoljno velikog kapaciteta. Raspoloživa je u istim oblicima kao i alkalne i karbon/cink baterije Zinc ("AA", "AAA", "C","D", 9 volta blok) i karakteristična po tome što ima mogućnost da održava karakteristike prilikom čuvanja na visokim temperaturama i radu na niskim temepraturama od -40°C sa malim gubitkom kapaciteta.

Memory Effect (Memorijski efekat)
Pojava pri kojoj ćelija ili baerija radi u sukcesivnim ciklusima, ali nije u potpunosti puna, zbog toga što nije u potpunosti bila ispražnjena i što je na taj način izgubila deo svog kapaciteta na normalnom nivou napona.

Metal Hydride (Metal hidrid)
Kombinovano jedinjenje ili mešavina u kojoj je vodonik apsorbovan, takođe i negativna elektroda u nikl-metal-hidridnoj bateriji.

Midpoint Voltage (Srednji napon)
Napon baterije kada je ispražnjena na sredini između početka pražnjenja i krajnjeg napoma.

Milliamps (Miliamperi)
Određuju kapacitet baterije. 1/1000 deo ampera, na primer: 1.0Ah = 1000mAh.

Negative (Negativ)
Terminal ili elektroda koja sadrži višak elektrona.

Nickel Cadmium (Nikl kadmijum)
Jedan od najpotvrđenijih i istorijski najšire korišćenih punjivih baterija. Veoma pouzdan i robustan, ali sadrži kadmijum i ima relativno mali kašacitet u poređenju sa ostalim punjivim baterijama. Veoma dobre karakteristike pražnjenja ih čine veoma popularnim u slučajevim akada se zahteva velika potrošnja, kao što su električni uređaji.

Nickel Metal Hydride, NiMh (Nikl metal hidrid)
Zamenjive za većinu NiCd baterija, nikl metal hidridne (NiMh) baterije u opštem slučaju prosleđuju 10-25% veći kapacitet od NiCd baterija i ne utiču štetno na okruženje u toj meri kao NiCd bateijr jer ne sadžre kadmijum. Koriste se u velikom broju bežičnih telefona i kamkordera.

Nominal Voltage (Nomilani napon)
Karakteristični radni napon ili procenjeni napon baterije.

Ohm (Om)
Mera otpornosti koja uzrokuje jedan volt napona da bi se kreirala struja od jednog ampera.

Open-Circuit Voltage (Napon otvorenog kola)
Razlika u potencijalu između krajeva ćelije u slučaju otvorenog kola (bez opterećenja).

Overcharge (Dodatno punjenje)
Puštanje struje kroz ćeliju nakon što je aktivni materijal konvertovan u popunjeno stanje,
The forcing of current through a cell after all the active material has been converted to the charged state, that is, continued charging after reaching 100 percent state-of-charge.

Overdischarge (Dodatno pražnjenje)
Proces pražnjenja ćelije  ili baterije ispod donje dozvoljene granice napona, a možda i u reverzni napon.

Parallel (Paralelno)
Pojam koji se koristi za povezivanje ćelija ili baterija u kojima su sve povezane kao terminali jedni sa drugima. Rezultat je povećanje kapaciteta.

Passivation (Pasivizacija)
Pojava u kojoj metal, iako u uslovima termodinamičke nestabilnosti, ostaje neograničeno nepromenljiv, pošto su mofidikovana ili promenjena svojstva površine.

Polarity (Polaritet)
U elektrotehnici, situacija kada je nešto pozitivno ili negativno.

Polarization (Polarizacija)
Smanjivanje potencijala ćelije ili elektrode iz ekvilibrijumske vrednsoti uzrokovana prolaskom električne struje.

Positive (Pozitivno)
Pol ili elektroda kojoj nedostaju elektroni.

Positive Temperature (Uređaj sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom)
Termalno reaktivni uređaj kome se jako povećava otpornost na specifičnoj temperaturi (PTC) ili struji.

Primary Battery (Primarna baterija)
Baterija koja nije namenjana ponovnom punjenju i prazni se kada baterija prosledi svu električnu energiju.

Prismatic Cell (Prizmatična ćelija)
Pozitivne i negativne razvijene, a ne savijene kao u slučaju cilindrične ćelije.

Pulse Current (Impulsna struja)
Periodična struja veća od normalne struje pražnjenja.

Rapid Charge (Brzo punjenje)
Vreme punjenja koje je između sporog punjenja i brzog punjenja (tipično 3 do 6 časova za NiCd baterije).

Rated Capacity (Procenjeni kapacitet)
Broj amper-časova koje baterija može da pponudi pod specifičnim uslovima (na primer, brzina pražnjenja, krajnji napon, teperatura); obično definisana od strane proizvođača baterija.

Rechargeable battery (Punjiva baterija)
Galvanska beterija koja, nakon pražnjenja, može da se vrati u prvobitno stanje prosleđivanjem električne struje kroz ćeliju u suprotnom smeru od smera pražnjenja.

Recondition (Osvežavanje)
Jedan ili više punih pražnjenja ispod 1.0 volta po ćeliji, pomoću veoma slabe, kontrolisane struje. Osvežavanje omogućava da se povrate veliki kristali u male poželjne veličine, često vraćajući bateriju u prvobitni kapacitet.

Resistance (Otpornost)
Stepen u kome tok elektrona je suprotan u odnosu na materijal kroz koji elektroni moraju da prođu. Otpornost je izražena u omima.

Reversal (Reverzni polaritet)
Promena normalnog polariteta baterije zbog preteranog pražnjenja.

Safety Vent (Sigurnosni otvor)
Mehanizam otvaranja koji je prijektovan da bi se aktivirao u specifičnim uslovima zloupotrebe, kako bi se oslobodio unutrašnji pritisak.

Secondary Battery (Sekundarna baterija)
Baterija koja se može više puta puniti i koristiti.

Secure Waste Landfill (Bezbedno uklanjanje čvrstog otpada)
Čvrsti otpad projektovan za odlaganje na standardni način, ali koji se pridržava standarda projektovanih da zaštite životnu sredinu.

Self-Discharge (Samopražnjenje)
Gubitak korisnog kapaciteta baterije zbog unutrašnje hemijske akcije (lokalna akcija).

Separator
Jonski peremabilni elektronski neprovodni prostor ili materijal koji sprečava elektronski kontakt između elektroda suprotnog polariteta u istoj ćeliji.

Series (Serije)
Veze između ćelija na taj način da pozitivni pol prve ćelije bude povezan sa negativnim polom druge, i tako redom, što rezultuje povećanje napona. 

Service Life (Život servisa)
Period korisnog trajanja baterije pre nego što se dostigne prethodno definisani krajnji napon.

Shelf Life (Period nekorišćenja)
Trajanje čuvanja pod određenim definisanim uslovima na kraju koga baterija još uvek održava sposobnost da postigne definisane performanse.

Short Circuit (Kratak spoj)
Neželjena električna veza između negativnog i pozitivnog izvora. Kratki spojevi mogu da oštete bateriju i opremu i mogu da izazovu varnice ili požar. 

Short-circuit Current (Struja kratkog spoja)
Inicijalna vrednost struje koja se dobija iz abterije u kolu neznatnoe otpornosti.

Silver/Oxide (Srebro/oksid)
Primarna baterija (koja se ne može puniti) je dala velliki  doprinos u minijaturizaciji izvora napajanja, i upotrebljava se kod slušnih aparata, instrumenata, uređaja za fotoelektrično izlaganje i elektronskih satova. Ove ćelije su primarno kreirane u obliku malih “dugmadi”.

Slow Charge (Sporo punjenje)
Tipično punjenje traje oko 14 časova sa strujom punjenja od 0.1C. Baterija ne mora da se uklanja sa izvora napajanja nakon pto se napuni.

Smart Battery (Pametne baterije)
Baterija sa unutrašnjim kolom koje omogućava neku dodatnu komunikaciju između bateirje i korisnika. Neke baterije imaju samo idikator kapaciteta, druge nude dodatnu magistralu za povezivanje sa dodatnom opremom i inteligentnim punjačem.

Soft Cell (Meka ćelija)
Ćelija čiji napon raste iznad definisanih granica za vreme punejnja. Ovaj rast napona može da nastane zbog velike impedanse ćelije, kao rezultat dugog stajanja baterije, veoma niske temeprature baterije ili nedostatka elektrolita.

Specific Energy (Specifična energija)
Odnos izlazne energije ćelije ili baterije i njene mase (Wh/kg). Ovaj pojam se upotrebljava kao sinonim za gravimetrijsku gustinu energije.

Specific Gravity (Specifična masa)
Masa elektrolita u vidu sumprone kiseline i vode.

Spiral Wound (Spiralni namotaj)
Struktura elektrode sa velikom površinom, kreirana spajanjem eletrkoda i separatora u sipralnu želatinastu konfiguraciju.

Standby (Stanje pripravnosti)
Korišćenje baterija tako da se one pune po potrebi, kako bi bile spremne za korišćenje u slučaju da se primarni izvor napajanja onesposobi. Naziva se i rezerva ili bekap.

State of Charge (Stanje punjenja)
Preostali kapacitet baterije.

Sulfation (Sumporizacija)
Povećanje kristala olovnog sulfida u olovnim baterijama, koje sprečava protok struje. Sumporizacija je uzrokovana odlaganjem baterije koja nije puna.

Temperature Cutoff (Temeraturni ograničavač)
Zaštitni ili bezbednosni uređaj (na primer termostar, PTC itd.), koji detektuje temperaturu u bateriji i otvara ili prekida električno kolo u slučaju da se premaši definisana temepratura, čime se sprečava dalji porast temperature zbog punjenja ili pražnjenja baterije.

(Terminal )
Uređaj na kraju ćelije ili žica za kreiranje veze sa susednom ćelijom ili žicom.

Thermistor (Termistor)
Temperaturno osetljivi otpornik koji se obično kreira od specijalno obrađenog oksida koji se koristi za određivanje kraja povećanja temeprature punjenja i prekidanje daljeg punjenja.

Thermostat (Termostat)
Temperaturno osetljivi prekidač.

Top-Up Charge (Dopunsko punjenje)
Sporo punjenje koje prati glavno punjenje, projektovano da bi se obezbedio maksimalni kapacitet.

Trickle Charge (Sporo punjenje)
Punjenje slabom strujom, pri čemu se postiže balans između lokalne akcije i/ili periodičnog pražnjenja, da bi se održavala baterija ili ćelija u punim radnim uslovima.
A charge at a low rate, balancing losses through local action and/or periodic discharge, to maintain a cell or battery in a fully charged condition.

Voltage (Volt)
Jedinica mere električnog napona, sve baterije su izražene u voltima (jednosmerna struja).

Voltage Depression (Depresija napona)
Nenormalni pad napona ispod očekivanih vrednosti za vreme pražnjenja baterije.

Voltage Delay (Kašnjenje napona)
Vremensko kašnjenje baterije kako bi se prosledio zahtevani radni napon nakon što se optereti.

Voltage-Keyed (Voltage-Keyed sistem)
Sistem koji uključuje mehanički identifikator na bateriji i uređajima kako bi se obezbedilo da se samo baterije sa ispravnim naponom mogu povezati na uređaj.

Voltage Regulator (Regulator napona)
Uređaj koji reguliše napon generatora ili alternatora kontrolisanjem struje ili napona.

Voltage Reversal (Promena polariteta)
Promena normalnog polariteta baterije zbog preteranog pražnjenja.

Volumetric Energy Density (Volumetrijska gustina energije)
Odnos izlazne energije ćelije ili baterije sa njenom zapreminom (Wh/L).

Wall-less Design (Bezpregradni dizajn)
Dizajan baterije kod koga se strukturna podrška za ćelije formira pomoću otvorenog plastičnog okruženja.

Watts (Vat)
Mera energije, koja se dobija množenjem napona u voltima sa jačinom struje u amperima.

Watt Hours (Vat-časovi)
Uobičajno merenje energije koja se kreira u datom vremenskom intervalu, dobijena množenjem napona sa amper čaovima.

Zinc/Air (Cink/vazduh)
Primarna baterija (koja se ne može puniti) koja sečesto upotrebljava za primene kao što su satovi i slušni uređaji. U odnosu na svoju fu+izičke dimenzije, Cink/vazduh baterije beleže više energije po jedinici mase (pomoću 220 W h/kg) od....

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272