REČNIK - wide area file services

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google plus
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 5 / 1790

wide area file services – fajl servisi širokog podru~ja – Fajl servisi širokog podru~ja, ili skra}eno WAFS, predstavljaju tehnologiju skladištenja podataka koja poslovnim firmama i preduze}ima omogu}ava pristup udaljenim centrima za obradu podataka na isti na~in kao da se oni nalaze unutar lokalne kompjuterske mre`e. WAFS omogu}ava upravljanje, arhiviranje podataka i razmenu fajlova od strane ve}eg broja agencija istovremeno. Pored toga, kombinacijom distribuiranih fajl sistema i tehnologije “keširanja” (caching), WAFS omogu}ava read-write pristup skladištima deljenih (shared) fajlova u realnom vremenu i sa bilo koje lokacije. Fajl servisi širokog podru~ja predstavljaju alternativu takozvanim mre`ama širokog podru~ja (wide-area network – WAN).
WAFS sistemi se obi~no sastoje od tzv. edge file gateway (EFG) ure|aja, smeštenih u udaljenim kancelarijama, te jednog ili više centralnih servera (CS), koji omogu}avaju pristup uskladištenim resursima preko EFG ure|aja.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar